Karađorđe i Miloš: Mit i politika

Authors

Dragana Antonijević
Faculty of Philosophy, University of Belgrade
https://orcid.org/0000-0003-2807-0820

Keywords:

Karađorđe, knez Miloš, politički mitovi, semantička analiza, struktura mita o Srpskoj revoluciji

Synopsis

U ovoj monografiji bavim se tumačenjem mitopolitičkih obrazaca koji su konstruisani oko likova vođa Srspke revolucije kroz analizu mitskih i epskih slojeva u njihovim folklorizovanim biografijama. Bitnu semantičku razliku između tih paradigmi čini vizija sudbine srpskog naroda koje one nude - jedna je tragička (Karađorđeva), a druga komička sa srećnim krajem (kneza Miloša). Potom analiziram semantičku strukturu celine političkog mita o Srpskoj revoluciji koja ima dijadičnu strukturu, uslovljenu prisustvom dva nacionalna junaka, dva Spasioca i Oca nacije - ratnika i državnika. Istorijska i mitska tradicija ove dve paradigme doživljava kao suprotstavljene, ali nastojim da pokažem da su one komplementarne i da je celovita i usaglašena slika o Karađorđu i knezu Milošu važna za prevladavanje podela i dihotomija u srpskom društvu. U drugom delu monografije analiziram kako su i zašto njihovi mitopolitički obrasci bili aktualizovani u poslednjoj deceniji XX veka, podstaknuti tragičnim događajima raspada Jugoslavije. Njihove paradigme bile su reinterpretirane u skladu s tadašnjim političkim okolnostima i potrebama srpskog društva. Na kraju je još jednom promišljeno zaveštanje koje su nam ostavili vođe Srpske revolucije.

Izdavač Odeljenje za etnologiju i antropologiju Filozofskog fakulteta Univerziteta u Beogradu i Srpski genealoški centar (Beograd, 2007)

 

Downloads

Published

13 December 2022