ЕВРОПЕИЗАЦИЈА У СРБИЈИ ПОЧЕТКОМ XXI ВЕКА: Антрополошка анализа социокултурних промена у периоду евроинтеграција

Authors

Marija Brujić
Institut za etnologiju i antropologiju, Filozofski fakultet, Univerzitet u Beogradu

Synopsis

Предмет ове монографије је антрополошко истраживање скорије европеизације Србије. Током последњих година проучавала сам социокултурне промене које се сматрају „европским“, а до којих посредно или непосредно долазизбог све већег „приближавања“ Републике Србије (РС) Европској унији (ЕУ) после 2000. године, што је у складу са спољнополитичким циљем земље. У том смислу овде се не имплицира да Србија није и раније европеизована, ни да она није европска земља, нити да је процес европеизације нужно започео придруживањем Европској унији. Овде усвајам становиште према коме се под европеизацијом подразумева процес придруживања Унији, пошто је у питању технички термин који се у науци, администрацији и медијима користи да означи овај процес. Пошто не постоје фиксни критеријуми који одређују шта је све (и колико) потребно за једну земљу да би се довољно „европеизовала“, чиме би постала потенцијални кандидат, а затим кандидат и члан ЕУ, у свом истраживању анализирам три примера из савремене Србије да бих показала на који начин се европеизација у Србији прихвата/представља и како она повратно „делује“.

 

Downloads

Forthcoming

24 January 2024