Ka politici srpske antropologije za XXI vek

Authors

Miloš Milenković
Faculty of Philosophy, University of Belgrade
https://orcid.org/0000-0001-5534-3375

Keywords:

srpska antropologija, politika nauke

Synopsis

 

Knjiga obrađuje tematiku javnog angažmana i šire društvene uloge srpske etnologije i antropologije iz konsekvencijalističke perspektive. Autor razmatra samopercipirane ciljeve i javnu percepciju discipline, i ukazuje na potrebu za primenom strategija koje imaju veću šansu za njen opstanak i napredak u kontekstu opadanja značaja i isključenosti društveno-humanističkih nauka iz formulisanja javnih politika obrazovanja, nauke i kulture. Autor se posebno posvećuje problemima vrednovanja naučnika, naučnih institucija ili čitavih naučnih disciplina, i istražuje korelaciju između tehnologije upravljanja visokim obrazovanjem i sociokulturnog konteksta retradicionalizacije. Knjiga je korisna kako istoričarima i filozofima društvenih i humanističkih nauka tako i svim stručnjacima zainteresovanim za kulturnu promenu, razvoj i procese međunarodnih integracija Jugoistočne Evrope.

  Izdavač

Odeljenje za etnologiju i antropologiju Filozofskog fakulteta Univerziteta u Beogradu i Srpski genealoški centar (Beograd, 2010

Author Biography

Miloš Milenković, Faculty of Philosophy, University of Belgrade

Odeljenje za etnologiju i antropologiju / Department of Ethnology and Anthropology

Downloads

Published

14 December 2022